Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Kultury "Andaluzja" w Piekarach Śląskich

Kolorowy pasek

Regulamin organizacyjny
REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Ośrodka Kultury „Andaluzja”

 

 

 1. Ośrodek Kultury „Andaluzja” działa na podstawie:

  - ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  ( tekst jednolity  Dz. U. Nr 13 z 2001 roku poz. 123  wraz
    z późniejszymi zmianami)

    - Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/186/97 z dnia 22 maja 1997 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Kultury „Andaluzja” w Brzozowicach Kamieniu  i 
      zatwierdzenia jego statutu.

 

 1. Gospodarkę finansową Ośrodek Kultury „Andaluzja” prowadzi zgodnie z zaleceniami i przepisami określonymi dla instytucji kultury.

 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury „Andaluzja”.                 

 1. Struktura organizacyjna jest przedstawiona w schemacie organizacyjnym stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu.

 1. Do zadań pracownika kierującego zespołem należy:

- organizowanie pracy podległego zespołu,

- nadzór nad pracą podwładnych,

- udzielenie podwładnym w razie potrzeby instruktażu,

- zapewnienie dyscypliny podwładnych,

- wnioskowanie do Dyrektora w sprawach pracowniczych podwładnych.

 

 1. Do podstawowych obowiązków pracownika wykonawczego należy:

- kompetentne i terminowe wykonywanie powierzonych prac,

- znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących wykonywanej pracy

- informowanie przełożonych o pojawiających się w trakcie pracy problemach,

- przestrzeganie dyscypliny,

- zabezpieczenie majątku Ośrodka Kultury „Andaluzja” przed ewentualnymi szkodami.

 

 1. Do zakresu działania Dyrektora Ośrodka Kultury „Andaluzja” należy: 

a/ uprawnienia:

- dysponowanie majątkiem i finansami Ośrodka w granicach określonych przepisami prawa,

- dobór kadr, decydowanie o przyjmowaniu, zwalnianiu, awansowaniu pracowników,

- angażowanie i zwalnianie osób zatrudnionych na innej podstawie prawnej niż umowa

   o pracę,

- ustalanie wynagrodzeń pracowników,

- wydawanie wewnętrznych zarządzeń i poleceń,

- podejmowanie zasadniczych decyzji we wszystkich sprawach związanych z działalnością

  Ośrodka Kultury „Andaluzja”,

- zatwierdzanie zakresów obowiązków pracowników,

- przyznawanie nagród, wyróżnień,

- stosowanie kar i sankcji służbowych,

- zatwierdzanie rocznego planu urlopów,

 

b/ obowiązki:

- zarządzanie i organizacja pracy Ośrodka Kultury „Andaluzja”,

- nadzorowanie działalności finansowo-gospodarczej Ośrodka,

- nadzorowanie i przestrzeganie dyscypliny pracy przez podległych pracowników,

- współpraca ze środowiskiem lokalnym (instytucje artystyczne, szkoły, organizacje

  społeczne),- współpraca z władzami miasta ( Prezydent i Rada Miasta)

- reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,

 

c/ Dyrektor ponosi odpowiedzialność za:

- prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka zgodnie z przepisami prawa i zarządzeniami władz nadrzędnych,

 

 1. Do zakresu czynności Głównego Księgowego należy:

a/ obowiązki

- prowadzenie księgowości Ośrodka Kultury „Andaluzja”,

- analiza wydatków Ośrodka,

- zatwierdzanie wszystkich operacji finansowych i majątkowych,

- opracowanie preliminarzy budżetowych,

- kontrolowanie prawidłowości gospodarki materiałowej i majątkowej,

- nadzorowanie działalności w zakresie planowania finansowego  oraz sprawozdawczości

   i analiz finansowych,

- nadzorowanie prawidłowości działalności kasy Ośrodka,

 

b/ odpowiedzialność za:

- prawidłowe wykorzystanie budżetu Ośrodka,

- sporządzanie planów i sprawozdań finansowych,

- prawidłowe gospodarowanie majątkiem Ośrodka,

- organizację księgowości

 

 1. Do zakresu obowiązków Specjalisty ds. administracji i kadr należy:

- prowadzenie spraw osobowych pracowników,

- organizowanie praktyk szkolnych, studenckich i staży absolwenckich,

- organizację pracy zapewniającą pełną obsadę kadrową w godzinach pracy  Ośrodka,

- prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem dyscypliny pracy w Ośrodku,

- wykonywanie czynności kadrowo-kontrolnych na polecenie pracodawcy,

- prowadzenie kadrowej sprawozdawczości do GUS,

- prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników,

- prowadzenie dokumentacji z zakresu badań lekarskich pracowników,

- zgłaszanie nowo przyjętych pracowników i zleceniobiorców do ubezpieczeń oraz zgłaszanie

   wszelkich zmian dotyczących ubezpieczonych  

- administrowanie mieniem znajdującym się w budynku,

- nadzorowanie prac technicznych i porządkowych na terenie Ośrodka,

- zaopatrzenie w materiały biurowe,

- sporządzanie i rejestracja umów,

- prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów zakupionych przez Ośrodek,

 

 1. Do zakresu obowiązków Koordynatora Działu Instruktorów należy:

- organizowanie i nadzorowanie pracy instruktorów,

- ustalanie propozycji planów działalności merytorycznej Ośrodka,

- współpracę z organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną,

- planowanie i organizację imprez odbywających się w Ośrodku Kultury „Andaluzja”

- planowanie i organizowanie działalności sekcji i kółek zainteresowań działających w Ośrodku

 

 1. Do podstawowych  zadań Instruktorów należy:

 

- planowanie i organizacja imprez organizowanych w Ośrodku,

- planowanie i organizacja działalności sekcji i kółek zainteresowań   działających w Ośrodku,

- ustalanie planów działalności Ośrodka,

- współdziałanie ze społecznym ruchem oświatowym i kulturalnym,

 

 1. Do podstawowych zadań  Referenta ds. płacowo-księgowych należy:

- prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującym przepisami  i zasadami,

- kompleksowe prowadzenie spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń  i świadczeń

  z ubezpieczenia społecznego dla pracowników,

- prowadzenie kasy Ośrodka,

- należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów płacowych, ksiąg rachunkowych

  oraz sprawozdań,

- sporządzanie sprawozdań finansowych,

 

 1. Do podstawowych zadań Informatyka – akustyka  należy:

- administracja i nadzór na siecią komputerową, w tym archiwizacja i profilaktyka antywirusowa,

- instalacja sprzętu i oprogramowania sprzętu komputerowego,

- utrzymanie w sprawności sprzętu komputerowego, telefonicznego  i faksowego,

- obsługa strony internetowej Ośrodka,

- prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,

- odpowiedzialność za należyty stan sprzętu i wyposażenia nagłaśniającego,

- obsługa sprzętu nagłaśniającego podczas imprez organizowanych  w Ośrodku,

 

 1. Do podstawowych  zadań Referenta ds. technicznych i zamówień publicznych:

- przygotowywanie projektów  planów inwestycji i remontów,

- przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych, 

- ustalanie zakresu awarii w Ośrodku i nadzór na pracami technicznymi, drobnymi naprawami

   i remontami  w Ośrodku,

- przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych oraz składanie wniosków w zakresie

   konserwacji, remontów i modernizacji,

- prowadzenie całokształtu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

 

 1. Do podstawowych zadań pracowników  obsługi należy:

- utrzymanie czystości i porządku na terenie Ośrodka,

- całodobowe dozorowanie obiektów Ośrodka,

- konserwacja sprzętu, bieżące naprawy, drobne remonty,

- należyte zabezpieczenie mienia Ośrodka przed kradzieżą i pożarem,

- dbałość o sprzęt znajdujący się w Ośrodku.

 

 1. W Ośrodku Kultury „Andaluzja” obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności.

 1. Podpisywanie pism odbywa się jednoosobowo z wyjątkiem przypadków określonymi przepisami. Do podpisywania pism wychodzących na zewnątrz uprawniony jest dyrektor lub upoważniona przez niego osoba.

 1. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.

 1. Aktami wewnętrznymi Ośrodka Kultury „Andaluzja” są zarządzenia, instrukcje i pisma okólne Dyrektora.
  Zarządzenia Dyrektora należy zarejestrować w Rejestrze Zarządzeń, a następnie przekazać do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

Załącznik nr 1  - schemat organizacyjny Ośrodka Kultury „Andaluzja”.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWY (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Piotr Frisz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Frisz
Data wprowadzenia:2006-11-14 08:44:54
Opublikował:Piotr Frisz
Data publikacji:2006-11-15 09:28:29
Ostatnia zmiana:2006-11-15 09:28:29
Ilość wyświetleń:6215
Ośrodek Kultury "Andaluzja" w Piekarach Śląskich
Oświęcimska 45, 41-947 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij