Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Kultury "Andaluzja" w Piekarach Śląskich

Kolorowy pasek

Piekary Śląskie: Wykonanie, dostawa oraz wymiana stolarki okiennej na PCV piwnic i parteru budynku Ośrodka Kultury "Andaluzja" w Piekarach Śląskich - Brzozowicach Kamieniu

Zamawiający:
Ośrodek Kultury "Andaluzja" w Piekarach Śląskich - Brzozowicach Kamieniu

Tytuł przetargu:
"Wykonanie, dostawa oraz wymiana stolarki okiennej na PCV piwnic i parteru budynku Ośrodka Kultury "Andaluzja"
w Piekarach Śląskich - Brzozowicach Kamieniu"


CPV:
45.42.11.00-5.

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
II. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :
1) załączenie dokumentów (co najmniej 5 sztuk referencji z podaną wartością robót) z ostatnich 5 lat, a jeśli okres działalności był krótszy - w tym okresie - na udokumentowanie należytego wykonania przez Wykonawcę, prac związanych z wymianą stolarki okiennej PCV
2) potwierdzenie dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie prac potrzebnych do wykonania zamówienia
3) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w zakresie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia nie mniejszej niż 100 000 PLN.
III. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
IV. Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr S1 oraz Załącznik Nr S2 do SIWZ.
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy :
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- Wykaz wykonanych prac związanych z wymianą stolarki PCV w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. przed terminem publikacji ogłoszenia o zamówieniu., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (co najmniej 5 sztuk referencji z podaną wartością robót) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr S5 do SIWZ.
- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia wraz z aktualnym wpisem do właściwej izby z kserokopią ubezpieczenia.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
- Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00zł.
Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.


Termin realizacji:
31.10.2008r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Ośrodek Kultury "Andaluzja" w Piekarach Śląskich - Brzozowicach Kamieniu, 41-947 Piekary Śląskie, ul. Oświęcimska 45, pok 18 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2008-08-29 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2008-08-29 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Ośrodek Kultury "Andaluzja" w Piekarach Śląskich - Brzozowicach Kamieniu, 41-947 Piekary Śląskie, ul. Oświęcimska 45, sala 17 (parter)

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
Zamawiający nie żąda wpłaty wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEDMIAR ROBÓT (149.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
regulamin (782.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (318.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
regulamin (152.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o wszczęciu (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o wszczęciu (156.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Piotr Frisz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Frisz
Data wprowadzenia:2008-08-07 15:19:27
Opublikował:Piotr Frisz
Data publikacji:2008-08-07 15:30:31
Ostatnia zmiana:2008-08-20 08:23:46
Ilość wyświetleń:17465

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij